مجله روز و مصاحبه با مدیر کانون

مناظره مدیر کانون با مدیر عامل مؤسسه خیرین مسجد ساز در برنامه مجله روز رادیو معارف درباره بحث مساجد پیش ساخته و توجه به فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر ساخت مساجد در کشور به دلیل کمبود مساجد